top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή Τομή

Πανελλαδικές 2024: Oδηγίες της προκήρυξης για τις Στρατιωτικές Σχολές

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή υποψηφίου στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025


Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε την προκήρυξη του Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).


Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.Κάθε υποψήφιος μαθητής μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα για να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία.


Εγγραφή στην πλατφόρμα


Η υποβολή της Αίτησης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής στη διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.


Υποβολή Αίτησης


Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης - Δικαιολογητικών γίνεται από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά


α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (Υπόδειγμα «4» Παραρτήματος «Θ»)


β) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων


γ) Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα «5» Παραρτήματος «Θ») υπογεγραμμένα από τον υποψήφιο που θα προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ


δ) Πιστοποιητικό γέννησης (τελευταίου τριμήνου) ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια.


ε) Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.


Υγειονομικές Εξετάσεις


Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» Παραρτήματος «Θ») και τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:


Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας)


  • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων

  • Ακτινογραφία θώρακα FACE

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα στο οποίο να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες

  • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης

  • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα

  • Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες)


Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και προσκομίζονται από τον ίδιο τον υποψήφιο στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων.


Οι εξετάσεις - γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 29 Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.


Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)


Οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» Παραρτήματος «Θ»), το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» Παραρτήματος «Θ») την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων. 


Ψυχομετρικές Εξετάσεις


Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:


  • Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

  • Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

  • Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλόλητας


Αθλητικές Δοκιμασίες


Για να κριθεί κατάλληλος ο υποψήφιος (ανεξαρτήτως φύλου) πρέπει να πετύχει στα αγωνίσματα και στα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή που παρουσιάζονται παρακάτω:


Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/Ιπτάμενοι, ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-Ελεγκτές Αεράμυνας-Μετεωρολόγοι-Έρευνας/Πληροφορικής-Διοικητικών-Εφοδιαστικών, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ

1.

Δρόμος 100 μ. έως:

16"

17"

2.

Δρόμος 1000 μ. έως:

και 20"

και 30"

3.

Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον

1,05 μ.

1,00 μ.

4.

Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον:

3,60 μ.

3,60 μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)  (Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι) τουλάχιστον:

4,50 μ.

4,40 μ.

6.

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) Έως:

2'


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας για τα αγωνίσματα των δρόμων και τριών (3) προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.


Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.


Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.δόκιμοι στρατιωτικής σχολής


google news logo
461 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page